Please be informed that based on the agreement No. MNiSW/2020/42/DIR/TOP100IG signed on 31st December 2020 between General Electric Company Polska Sp. z o. o. and Ministry of Science and Higher Education, GECP realizes tasks related to the foreign internship within the program “TOP100 Economy Innovators” implemented in the project “Support for research entities and enterprises in the area of research management and commercialization of the R&D results”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under Operational Programme Smart Growth 2014-2020 (Measure 4.4).

 

The “TOP100 Economy Innovators” program main goal is to enhance employees’ competences in the R&D management and commercialization of research results through their participation in a foreign internship at companies having experience in R&D activities.

 

The internship at Dowty Propellers company – located in Gloucester, UK – enables one of the GECP’s employees to work in a team conducting research and development in the field of design and manufacture of propeller systems. The work concerns the design of a new propeller unit for an experimental hybrid 2000 kW powerplant. The intern participates in activities related to work planning, including creation of a project schedule, estimation of the demand for human resources and analysis of a project costs in accordance with the procedures and good practices used at Dowty.

 

Participation in the real design process also allows the intern to become familiar with the applicable procedures and technical issues related to the design of propellers systems, as well as to learn project management and new product introduction methods. The experience acquired this way will be used in house by introducing good practices into the Polish team. As a result, it will be possible to build capability within GECP team to conduct R&D works in the field of propellers systems design.

 

 

Informujemy, że na podstawie umowy nr MNiSW/2020/42/DIR/TOP100IG zawartej w dn. 31.12.2020 roku pomiędzy General Electric Company Polska Sp. z o.o. a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GECP Sp. z o.o. realizuje zadania związane ze stażem zagranicznym w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” wdrażanym w projekcie Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

 

Nadrzędnym celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarski” jest wzmocnienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R oraz komercjalizacji jej wyników poprzez udział w zagranicznych stażach w firmach posiadających doświadczenie w dzialałności B+R.

 

Realizowany staż w firmie Dowty Propellers, zlokalizowanej w Gloucester w Wielkiej Brytanii,  umożliwia jednemu z pracowników GECP pracę w zespole prowadzącym prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie projektowania i wytwarzania lotniczych zespołów śmigłowych.

 

Prace dotyczą projektu nowego zespołu śmigłowego do eksperymentalnego hybrydowego zespołu napędowego o mocy 2000 kW. Stażysta uczestniczy w aktywnościach związanych z planowaniem prac, w tym w tworzeniu harmonogramu projektu, szacowaniu zapotrzebowania na zasoby ludzkie oraz analizach kosztów projektu zgodnie z procedurami i dobrymi praktykami stosowanymi w firmie Dowty.

 

Udział w rzeczywistym procesie projektowania umożliwia także zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i zagadnieniami technicznymi związanymi z projektowaniem zespołów śmigłowych, a także pozwola poznać metody zarządzania projektem i wprowadzania do użytkowania nowego produktu. Nabyte w ten sposób doświadczenie będzie przeniesione na rodzimy grunt poprzez wprowadzenie dobrych praktyk w polskim zespole. Dzięki temu możliwe będzie budowanie w zespole GECP potencjału do prowadzenia prac B+R w zakresie projektowania zespołów śmigłowych.