A system of engineering tools developed by GECP engineers will increase the efficiency of aircraft engines, as well as allow to predict the need to overhaul the aircraft engine and the related costs.

Improving the efficiency of engines and the possibility of optimizing the costs of their operation or renovation – these are the elements that are of great importance for airlines.

Engineers from General Electric Company Polska are working on a system that, based on calculations made by artificial intelligence algorithms, will facilitate the design of aviation parts by optimizing the characteristics responsible for fuel consumption and emissions. The platform will also make it possible to automate monitoring of the engine fleet, forecast engine operating costs, and plan service activities so that the aircraft fleet operates as efficiently as possible.

The implementation of the three-module project developed with the support of EU funds will not only benefit carriers and repair services but will also contribute to the goal of decarbonizing transport.

The project „ Development of process innovation in research and monitoring the life cycle of the aircraft engine components” is implemented within the 2014-2020 Smart Growth Operational Programme and is co-financed by the European Union within the European Regional Development Funds.

Opracowany przez inżynierów GECP system narzędzi inżynierskich zwiększy wydajność silników lotniczych, a także pozwoli przewidzieć konieczność remontu silnika samolotu i związane z tym koszty.

Poprawa wydajności silników i możliwość optymalizacji kosztów ich eksploatacji czy remontów – to elementy, które mają duże znaczenie dla linii lotniczych.

Inżynierowie General Electric Company Polska pracują nad systemem, który na podstawie obliczeń dokonanych przez algorytmy sztucznej inteligencji ułatwi projektowanie części lotniczych poprzez optymalizację charakterystyk odpowiedzialnych za zużycie paliwa i emisje. Platforma umożliwi także zautomatyzowanie monitorowania floty silników, pozwoli prognozować koszty ich eksploatacji, a także zaplanować czynności serwisowe, tak by flota lotnicza działała jak najwydajniej.

Wdrożenie realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych trzymodułowego projektu przyniesie korzyści nie tylko przewoźnikom i serwisom naprawczym, lecz także przyczyni się do osiągnięcia celu dekarbonizacji transportu.

Projekt „Opracowanie innowacji procesowej w badaniu i monitorowaniu cyklu życia komponentów silników lotniczych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.