„OPRACOWANIE INNOWACJI PROCESOWEJ W BADANIU I MONITOROWANIU CYKLU ŻYCIA KOMPONENTÓW SILNIKÓW LOTNICZYCH”

Koniec roku 2023 będzie również końcem wielkiego wyzwania, które inżynierowie GE Aerospace rozpoczęli w czerwcu 2020 roku. Była to realizacja projektu „Opracowanie innowacji procesowej w badaniu i monitorowaniu cyklu życia komponentów silników lotniczych”. Już wiemy, że będzie to kolejny sukces w wykorzystaniu dofinansowania pochodzącego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki wytężonej, ponad trzyletniej, pracy udało się stworzyć kompleksową platformę narzędzi inżynierskich, która składa się z trzech modułów opartych o autorskie rozwiązania opracowane przez naszych inżynierów.

Każdy z opracowanych elementów jest wysoce innowacyjny i przyczyni się do dużego wsparcia branży lotniczej. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę:

  • moduł pierwszy, w którym opracowano dedykowane narzędzia obliczeniowe o wysokiej dokładności, które nie tylko w istotny sposób usprawnią proces projektowania wentylatora silnika lotniczego oraz łopatek sprężarki wysokiego ciśnienia, ale także pomogą przewidywać ich zachowane względem zjawiska silnego wiatru bocznego tzw. cross-wind,
  • moduł drugi, w którym udało się opracować innowacyjny system do monitorowania kosztów związanych z eksploatacją silników w ramach obecnych kontraktów z liniami lotniczymi oraz predykcji przyszłych kosztów i planowania działań mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji,
  • moduł trzeci zapewnił opracowanie nowatorskiego systemu, który pozwoli na zautomatyzowaną analizę danych eksploatacyjnych i operacyjnych dotyczących silników lotniczych. Na ich podstawie możliwe będzie tworzenie modeli predykcyjnych oraz przewidywanie przyszłych uszkodzeń, a także optymalizowanie eksploatacji silników lotniczych.

Rezultat Projektu stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby producentów samolotów i linii lotniczych. Zaproponowane rozwiązania dają poprawę parametrów pracy napędu lotniczego, jak i całej jednostki latającej oraz umożliwiają lepsze planowania i zapobieganie napraw. Ponadto narzędzia do analiz sprzężonych umożliwiają dokładniejsze predykcje flatterowe również w sytuacji silnego wiatru bocznego.


DEVELOPMENT OF A PROCESS INNOVATION IN RESEARCH AND MONITORING THE LIFE CYCLE OF THE AIRCRAFT ENGINE COMPONENTS

The end of 2023 will also be the end of a huge challenge that GE Aerospace engineers started in June 2020. It was the implementation of the project “Development of a process innovation in the research and monitoring the life cycle of the aircraft engine components”.

We already know that this will be another success in the using the Smart Growth Operational Programme 2014-2020 which is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

Thanks to over three years of hard work, it was possible to create a comprehensive platform of engineering tools consisting of three modules based on proprietary solutions.

Each of the developed elements is highly innovative and will contribute greatly to the support of the aviation industry.

Below we present their brief descriptions:

  • the first module, in which dedicated high-accuracy computing tools have been developed, will significantly improve the process of designing aircraft engine fan and high-pressure compressor blades. What is more, it will help predict their behavior in relation to the phenomenon of strong the so-called crosswind.
  • the second module, in which an innovative system for monitoring the operating costs of engines on the basis of current contracts with airlines as well as for predicting future costs and planning actions aimed at reducing operating costs was developed,
  • the third module ensured the development of a novel system that allows automated analysis of aircraft engines operational data. Thanks to it creation of prediction models will be possible. This in turn will enable predicting future damage, as well as optimization of the operation of aircraft engines.

The result of the Project is a direct response to the needs of aircraft manufacturers and airlines. It enables not only the improvement of the operating parameters of the aircraft propulsion system as well as the entire flying unit, but also better planning and prevention of repairs, which directly translates into maintaining flight safety.