Tools for design & monitoring engine components

„OPRACOWANIE INNOWACJI PROCESOWEJ W BADANIU I MONITOROWANIU CYKLU ŻYCIA KOMPONENTÓW SILNIKÓW LOTNICZYCH”

CEL PROJEKTU:

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji procesowej w postaci platformy narzędzi inżynierskich, wspierających pracę w branży lotniczej. Na kompleksową platformę narzędzi inżynierskich będą składać się trzy moduły oparte o autorskie rozwiązania: do symulacji sprzężonych procesorów płyn-struktura, do automatycznej analizy i predykcji kosztów na etapie eksploatacji silnika lotniczego oraz do analizy eksploatacyjno-trwałościowej komponentów silnika lotniczego.

W ramach pierwszego modułu wyzwaniem badawczym będzie opracowanie dedykowanego narzędzia do obliczeń sprzężonych dla wentylatora silnika lotniczego oraz łopatek sprężarki wysokiego ciśnienia charakteryzującego się wysoką dokładnością uzyskiwanych rezultatów. Dysponowanie modułem obliczeń będzie niezwykle istotne przy projektowaniu wymienionych komponentów i przewidywaniu ich zachowania względem zjawiska silnego wiatru bocznego tzw. cross-wind.

W module drugim problemem badawczym do rozwiązania będzie opracowanie innowacyjnego systemu do monitorowania kosztów związanych z eksploatacją silników w ramach obecnych kontraktów z liniami lotniczymi oraz systemu predykcji przyszłych kosztów i planowania działań mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji.

Moduł trzeci skupi się na opracowaniu nowatorskiego systemu, który zautomatyzuje analizę danych eksploatacyjnych i operacyjnych dotyczących silników lotniczych w celu tworzenia na ich podstawie modeli predykcyjnych oraz przewidywania przyszłych uszkodzeń, a także optymalizacji eksploatacji silników lotniczych.

Rezultat Projektu stanowić będzie odpowiedź na potrzeby producentów samolotów i linii lotniczych, umożliwiając poprawę parametrów pracy napędu lotniczego i całej jednostki latającej, co przełoży się m.in. na obniżenie spalania paliwa i emisji spalin do atmosfery oraz utrzymanie bezpieczeństwa lotów.

Zakończenie Projektu planowane jest na Q4 2023.

Wartość Projektu: 32.743.882,76 PLN (19.665.748,66 PLN dofinansowanie z EU).

 

DEVELOPMENT OF PROCESS INNOVATION IN RESEARCH AND MONITORING THE LIFE CYCLE OF THE AIRCRAFT ENGINE COMPONENTS”

PROJECT GOAL:

The aim of the Project is to conduct Research & Development to create a process innovation in the form of a platform of engineering tools to support the work of engineers in the aviation industry. This comprehensive platform will consist of three modules based on the applicant’s proprietary solutions: for coupled simulation of the fluid structure interaction, for automatic analysis and prediction of costs at the operating stage of the aeronautical engine and for maintenance and durability analysis of engine components.

The main research objective of the first module will be development of a dedicated tool for coupled calculations for the aircraft engine fan and high-pressure compressor airfoils, characterized by high accuracy. Having such tool will be extremely beneficial during design of above-mentioned components and during forecasting their behavior regarding cross-wind.

The second module research objective will concentrate on the development of innovative monitoring system for costs maintenance  of engines which are working based on customer service agreements with airlines and  for prediction of further costs and prediction of actions aimed at preventing high maintenance costs.

Module three will focus on the innovative system that will automatize analysis of engine maintenance and operational data to generate accurate prediction models, anticipate future damages and optimization of aircraft engines exploitation.

The result of the Project will be a response to the needs of aircraft manufacturers and airlines, by improving the operating parameters of an aircraft engine and the entire flying unit, resulting in, among others, the reduction of fuel consumption and exhaust emission, while maintaining continuous flight safety.

Completion of the Project is planned for Q4 2023.

The Project value: 32,743,882.76 (19,665,748.66 PLN co-financed from EU).

Related news