TOP100 – Economy Innovators

„TOP100 – INNOWATORZY GOSPODARKI – STAŻ W NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE”

[Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Priorytet IV Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R]

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji pracownika General Electric Company Polska Sp. z o.o w zakresie zarządzania badaniami R&D oraz komercjalizacji wyników badań, poprzez jego udział w stażu zagranicznym w firmie Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.

REZULTAT PROJEKTU:

Efektem stażu jest wzmocnienie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej stopów odlewniczych wykorzystywanych do produkcji komponentów turbin gazowych, a także wdrażania wyników prac B+R.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.05.2019 – 31.08.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU:

128,000.00 PLN (102,400.00 PLN dofinansowanie z EU)

„TOP100 – ECONOMY INNOVATORS – INTERNSHIP AT NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE”

[Project co-financed by the European Union through European Regional Development Fund under Operational Programme Smart Growth 2014-2020 – Priority IV Increasing the research potential – Measure 4.4 Increasing the human potential in R&D sector]

PROJECT GOAL:

The main goal of the project is to enhance GECP employee competences in R&D management and the research works results commercialization through his participation in a foreign internship at Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. company.

PROJECT RESULT:

The internship resulted in enhancing know-how on good practices related to the management of research works in the field of materials science of casting alloys used to manufacture gas turbine components, as well as implementation of the R&D results.

PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD:

01.05.2019 – 31.08.2019

PROJECT VALUE: 

128,000.00 PLN (102,400.00 PLN co-financed by EU Funding)

Related news