Please be informed General Electric Company Polska Sp. z o. o. completed realization of tasks within the program “TOP100 Economy Innovators” implemented on the basis of the agreement No. MNISW/2019/200/DIR/TOP100IG signed on 24 June 2019 between GECP Sp. z o.o. and Ministry of Science and Higher Education, within the project “Support for research entities and enterprises in the area of research management and commercialization of the R&D results”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under Operational Programme Smart Growth 2014-2020 (Measure 4.4).

The program’s main goal is to enhance employees’ competences in the R&D management and commercialization of research results through their participation in a foreign internship at the NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE S.R.L company located in Florence, Italy.

As a member of the Materials and Processes R&D team, the intern participated in the work on the second prototype (FETT2) of the LM9000 gas turbine.

Tasks were implemented in three stages:

  • stage 1 – analysis of available materials data
  • stage 2 – analysis of the results of technological trials
  • stage 3 – analysis of material properties

and resulted in the characteristic of the so called zero state – material/cast in the supply stage, which in future will be used to evaluate the evolution and degradation of the material during turbine exploitation. The results will become the benchmark for post-service processing and repairs aimed at further sustainable and safe turbine operation.

The internship resulted in enhancing our know-how on good practices related to the management of research in the field of materials science of casting alloys used to produce gas turbine components, as well as implementation of the R&D results.

In the course of the project, the following services were procured in the competitive mode and then purchased:

  • air travel services – KLM offer was chosen – net price 1.844,36 PLN
  • apartment short-term rental services – Halldis Group offer was chosen – net price 5.187,09 EUR


 

Informujemy, że General Electric Company Polska Sp. z o.o. zakończyła realizację zadań w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” wdrażanego na postawie umowy nr MNISW/2019/200/DIR/TOP100IG zawartej w dn. 24.06.2019 roku pomiędzy GECP Sp. z o.o. a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie kompetencji pracowników w zakresie prowadzenia działalności B+R oraz komercjalizacji jej wyników poprzez udział w zagranicznym stażu w firmie NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE S.R.L z siedzibą we Florencji.

W ramach stażu stażysta brał udział w pracach nad drugim prototypem (FETT2) turbiny gazowej LM9000 w charakterze członka zespołu zajmującego się pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie inżynierii materiałowej.

Prace realizowane były w trzech etapach:

  • etap 1 – analiza dostępnych danych materiałowych
  • etap 2 – analiza wyników prób technologicznych
  • etap 3 – analiza właściwości materiałów

zaś ich rezultatem jest charakterystyka tak zwanego stanu zerowego– materiał/odlew w stanie dostawy, która posłuży w przyszłości do oceny ewolucji i degradacji materiału w czasie eksploatacji turbiny i będzie punktem wyjścia dla obróbek poserwisowych i naprawczych w celu zapewnienia dalszego trwałego i bezpiecznego wykorzystywania turbiny.

Efektem stażu jest wzmocnienie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w zakresie inzynierii materiałowej odlewniczych stopów do produkcji komponentów turbin gazowych, a także wdrażania wyników prac B+R.

W toku realizacji projektu dokonano w trybie konkurencyjnym wyboru i zakupu następujących usług:

1) usługi transportu lotniczego – wybrana oferta firmy KLM – cena netto 1.844,36 PLN

2) usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu miejsc noclegowych – wybrana oferta firmy Halldis Group – cena netto 5.187,09 EUR