High Altitude Compressor System

“ZAWANSOWANY SYSTEM SPRĘŻARKI DO SAMOLOTÓW Z SEGMENTÓW BGA O ZDOLNOŚCI WYSOKOŚCIOWEJ 45 000 STÓP”

Działania projektu będą skupione na opracowaniu w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych innowacyjnego modułu sprężarki, kluczowego elementu turbośmigłowego napędu lotniczego nowej generacji, do samolotów z segmentu Business & General Aviation (BGA) o zdolności wysokościowej 45 000 stóp. Ma to ogromne znaczenie w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na mniejsze samoloty przeznaczone do pokonywania krótszych odległości, gdzie nieopłacalne jest korzystanie z dużych samolotów pasażerskich. Z kolei w kontekście konieczności możliwie dużego ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw nie mniej ważne jest to, że nowy moduł sprężarki ma zarówno zapewnić redukcję masy całego silnika poprzez zastosowanie lżejszych materiałów, jak i umożliwić samolotom operowania na wspomnianym pułapie 45 000 stóp, co wprost przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa przez statek powietrzny. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano stworzenie wykorzystującego sztuczną inteligencję oprogramowania, które stanowiłoby istotną innowację cyfrową wspierającą proces projektowania elementów turbiny w zakresie analizy drgań.

Grupą docelową rezultatów jest część przemysłu lotniczego bezpośrednio związana z produkcją nowoczesnych silników do samolotów turbośmigłowych, ze wskazaniem na segment Business & General Aviation, gdzie nowe silniki, jako mniejsze i bardziej ekonomiczne na krótszych trasach, mogą przyczynić się do rozwoju lokalnych połączeń lotniczych.

Budżet kwalifikowalny projektu wynosi: 52 197 037,24 PLN
Wartość dofinansowania uzyskanego z funduszy europejskich wynosi: 25 612 158,08 PLN

“ADVANCED COMPRESSOR SYSTEM FOR 45,000-FEET BGA AIRCRAFT”

The project will focus on the development of an innovative compressor module, a key component of next-generation turboprop aircraft propulsion, for 45,000-foot high-altitude aircraft in the Business & General Aviation (BGA) segment. This is important due to the increased demand for smaller aircraft designed to cover shorter distances, where the use of large passenger aircraft is not profitable. At the same time, in the context of the need to reduce pollutant emissions from fuel combustion as much as possible, it is no less important that the new compressor module is to ensure reduction in the weight of the entire engine through the use of lighter materials, as well as enable aircraft to operate at the above-mentioned altitude of 45,000 feet, which directly translates into reduced fuel consumption of the aircraft. The project also aims to create software using artificial intelligence, that as a major innovation will support the process of designing turbine components in the field of vibration analysis.

The target group of the results is the part of the aviation industry directly related to the production of modern engines for turboprop aircraft, with an emphasis on the Business & General Aviation segment where the new engines, as smaller and more economical on shorter routes, can contribute to the development of local air connections.

Project eligible budget is: PLN 52,197,037.24
The value of co-financing obtained from European funds is: PLN 25,612,158.08