TOP100 – Economy Innovators

„TOP100 – INNOWATORZY GOSPODARKI – STAŻ W DOWTY PROPELLERS”

[Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Priorytet IV Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R]

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji pracownika General Electric Company Polska Sp. z o.o w zakresie zarządzania badaniami R&D oraz komercjalizacji wyników badań, poprzez jego udział w stażu zagranicznym w firmie Dowty Propellers.

REZULTAT PROJEKTU:

Efektem stażu jest wzmocnienie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w zakresie projektowania i wytwarzania lotniczych zespołów śmigłowych, a także wdrażania wyników prac B+R.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.02.2020 – 19.06.2021

WARTOŚĆ PROJEKTU:

108,000.00 PLN (86,400.00 PLN dofinansowanie z EU)

„TOP100 – ECONOMY INNOVATORS – INTERNSHIP AT DOWTY PROPELLERS”

[Project co-financed by the European Union through European Regional Development Fund under Operational Programme Smart Growth 2014-2020 – Priority IV Increasing the research potential – Measure 4.4 Increasing the human potential in R&D sector]

PROJECT GOAL:

The main goal of the project is to enhance GECP employee competences in R&D management and the research works results commercialization through his participation in a foreign internship at Dowty Propellers company.

PROJECT RESULT:

The internship resulted in enhancing know-how on good practices related to the management of research works in the field of design and manufacturing of propeller systems, as well as implementation of the R&D results.

PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD:

01.02.2020 – 19.06.2021

PROJECT VALUE: 

108,000.00 PLN (86,400.00 PLN co-financed by EU Funding)

Related news