Research and Development Center for New Technologies of emission reduction and combustion optimization

„CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE NOWYCH TECHNOLOGII OGRANICZENIA EMISJI I OPTYMALIZACJI SPALANIA”

[Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarska 2007-2013 – Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia – Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki]

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było utworzenie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu opracowania nowych rozwiązań technologicznych dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu produktów sektora lotniczego, energetycznego i naftowego na stan środowiska naturalnego.

REZULTAT PROJEKTU:

Efektem projektu było wprowadzenie do zakresu działalności General Electric Company Polska Sp. z o.o. (GECP) ulepszonych usług opartych na rozwiązaniach technologicznych dotyczących redukcji emisji szkodliwych związków, zwiększania efektywności zużycia paliwa oraz redukcji hałasu dla wybranych produktów grupy General Electric.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.07.2008 – 31.10.2012

WARTOŚĆ PROJEKTU:

36,514,800.00 PLN (8,432,748.00 PLN dofinansowanie z EU)

 

 

„RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR NEW TECHNOLOGIES OF EMISSION REDUCTION AND COMBUSTION OPTIMIZATION”

[Project co-financed by the European Union through European Regional Development Fund under Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 – Priority IV Investments in innovative undertakings – Measure 4.5 Support for investments of high importance to the economy]

PROJECT GOAL:

Project goal was to establish a new R&D Center in order to develop new technologies aimed to minimalize a negative impact of aviation, power and oil&gas sectors products to the natural environment.

PROJECT RESULT:

As a result of the project, the GECP introduced to its portfolio improved services based on technological solutions related to emission reduction, fuel consumption efficiency improvement and noise reduction for certain products of the General Electric group.

PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD:

01.07.2008 – 31.10.2012

PROJECT VALUE: 

36,514,800.00 PLN (8,432,748.00 PLN co-financed by EU Funding)