Hybrid Electric Technologies for NGNB

“OPRACOWANIE WYBRANYCH TECHNOLOGII NAPĘDOWYCH NOWEJ GENERACJI Z ELEMENTAMI HYBRYDOWYMI DO SAMOLOTÓW WĄSKOKADŁUBOWYCH”

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci wybranych technologii do hybrydowych napędów lotniczych – systemu chłodzenia dla silników hybrydowych oraz zintegrowanego systemu generatora elektrycznego.

Zaplanowane badania przemysłowe obejmować będą tworzenie modeli matematycznych, projektowanie stanowisk badawczych, budowę prototypów oraz badania laboratoryjne kluczowych podzespołów. Natomiast prace rozwojowe będą skoncentrowane na badaniach systemu chłodzenia w tunelu aerodynamicznym oraz prototypu generatora elektrycznego w warunkach operacyjnych.

Rezultat projektu stanowić będzie odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na rozwój technologii lotniczych przyczyniających się do ograniczenia zużycia paliwa oraz emisji CO2. Opracowane technologie znajdą zastosowanie w nowej generacji samolotów wąskokadłubowych.

Zakończenie Projektu planowane jest na Q4-2022.

Wartość Projektu: 83.349.480,39 PLN (51.162.597,63 PLN dofinansowanie z budżetu państwa)

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

DEVELOPMENT OF THE NEXT GENERATION PROPULSION SYSTEMS WITH HYBRID APPLICATIONS FOR NARROW BODY AIRCRAFTS

PROJECT GOAL:

The aim of the Project is to create an innovative product in the form of selected technologies for hybrid propulsion systems – thermal management system (TMS) and electric generator integrated system.

Planned industrial research will cover creation of mathematic models, designing test rig, building prototypes and laboratory tests of key components. Development works will be focused on the TMS test in the aerodynamic tunnel and electric generator test in the operational environment.

The result of the Project will be a response to the market needs for development of aircraft technologies aimed at reducing fuel consumption and CO2 emission. The developed technologies will find their application in the new generation narrow body aircrafts.

Completion of the Project is planned for Q4-2022.

The Project value: 83,349,480.39 PLN (51,162,597.63 PLN co-financed by state budget).

Project co-financed by the National Centre for Research and Development within “Track for Mazovia” competition.