Generic Test Platform for Safety Critical Systems

„NOWATORSKIE NARZĘDZIE DO AUTOMATYZACJI PROCESU WERYFIKACJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW KRYTYCZNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE POTWIERDZENIEM KOMPETENCJI POLSKICH KADR NAUKOWYCH INSTYTUTU LOTNICTWA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ (SAFEAVI)”

[Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]

Obecna awionika to świat rozwiązań cyfrowych. Żaden nowoczesny system sterowania, nawigacji czy obrazowania informacji, nie może dziś istnieć bez oprogramowania. „Latające” oprogramowanie jest czymś równie krytycznym dla bezpieczeństwa, co konstrukcja statku powietrznego. Z tego powodu kwalifikuje się je do kategorii Safety Critical. O dopuszczeniu go do użytku decydują najbardziej rygorystyczne standardy weryfikacji, która to w rezultacie staje się niezwykle czasochłonna i droga. Inżynierowie zajmujący się tym procesem schodzą w swoich analizach do poziomu elektroniki, analizując kod maszynowy na poziomie niespotykanym w innych gałęziach przemysłu. Proces ten jest krytycznym czynnikiem wpływającym na możliwość wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w lotnictwie.

W ramach Projektu prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacji procesowej w zakresie przygotowania i weryfikacji oprogramowania dla lotnictwa o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa lotu tj. należącego do kategorii Safety Critical.

Wynikiem prac Zespołu Projektowego będzie Uniwersalna Platforma Testowa zawierająca kwalifikowane moduły, umożliwiające jej zastosowanie do testowania systemów lotniczych krytycznych dla bezpieczeństwa. W ramach Projektu stworzone zostanie równiez stanowisko do testowania wyświetlaczy pokładowych (osadzone na Uniwersalnej Platformie) wykorzystujące nowatorskie algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu – będące również przedmiotem Projektu.

Realizację Projektu zakończono w Q2 2020.

Wartość Projektu:  4,301,757.61 PLN (3,980,630.52 PLN dofinansowanie z EU)

„INNOVATIVE TOOL FOR AUTOMATING THE PROCESS OF SAFETY CRITICAL SOFTWARE VERIFICATION FOR AVIATION CONFIRMING THE COMPETENCES OF INSTITUTE OF AVIATION’S SCIENTIFIC STAFF ON THE INTERNATIONAL ARENA (SAFEAVI)”

Today’s avionics is a world of digital solutions. Nowadays, no modern control, navigation or information display system can exist without software. Avionic software is as critical to safety as the design and construction of an aircraft. It is therefore consequently qualified in the Safety Critical category. The software has to pass the most stringent standards of verification, which consecutively is becoming extremely time consuming and expensive. Engineers involved in this process perform most comprehensive analyzes of electronics and electronic components, analysing machine code to the degree not seen in other industries. The process is a critical factor affecting the prospect of introducing modern solutions in aviation.

The R&D works carried out as a part of the project aim to develop process innovation in the field of preparation and verification of flight safety critical programming in the aviation industry falling under Safety Critical category.

Project realization was finalized in Q2 2020.

The Project value: 4,301,757.61 PLN (3,980,630.52 PLN co-financed by EU Funding)

Related news