Cooling Technology Development Project

„ROZWÓJ TECHNOLOGII CHŁODZENIA KOMPONENTÓW SEKCJI GORĄCEJ MASZYN WIRUJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŁOPATEK I KIEROWNIC TURBINY WYSOKIEGO CIŚNIENIA”

CEL PROJEKTU:

W ramach Projektu opracowana zostanie innowacyjna technologia chłodzenia, uszczelniania i kontroli luzów promieniowych i osiowych dedykowana sekcji gorącej nowoczesnej turbiny wysokiego ciśnienia. Rezultat projektu stanowić będzie autorską technologię GE Company Polska sp. z o.o., jednocześnie będzie to pierwsza tego typu technologia opracowana w Polsce.

Rezultat Projektu stanowić będzie innowację produktową i znajdzie szerokie zastosowanie w silnikach lotniczych. Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w ramach których opracowany zostanie prototyp turbiny wysokiego ciśnienia, z autorską technologią chłodzenia, a następnie testy w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do rzeczywistych.

Rezultat Projektu przyniesie korzyści odbiorcom docelowym, w postaci ograniczenia kosztów eksploatacji floty powietrznej, poprzez wzrost efektywności silnika i poprawę współczynnika zużycia paliwa. Ponadto wydłużony zostanie czas pomiędzy serwisami i przeglądami, co wpłynie na zmniejszenie kosztów serwisowania, a tym samym poprawę ogólnej ekonomiki utrzymania floty powietrznej.

Realizację Projektu zakończono w Q2 2023.

Wartość Projektu: 55,895,454.76 PLN (28,828,585.49 PLN dofinansowanie z EU)

DEVELOPMENT OF COOLING TECHNOLOGY FOR HOT SECTION COMPONENTS IN ROTATING MACHINES WITH PARTICULAR REFERENCE TO HIGH-PRESSURE TURBINE BLADES AND VANES

PROJECT GOAL:

The Project goal is to develop an innovative cooling and sealing technology as well as radial and axial clearances control system for hot section of a modern high pressure turbine. The Project result will be proprietary GECP technology and at the same time will be the first such technology ever developed in Poland.

The Project outcome will be an innovatory product that will be widely used in aircraft engines application. The project assumes to conduct R&D works during which a prototype of the high pressure turbine with the proprietary cooling technology will be developed and subsequently tested in laboratory environment as well as on a rig reflecting real operating conditions.

The Project result will significantly benefit the customers in a way of decreasing fleet operating cost by increasing effectiveness of the enigne and improving its fuel consumption. Moreover, a time between overhauls will be extended, what will impact serviceability cost and improve an overall economy of the fleet.

Project realization was finalized in Q2 2023.

The Project value:  55,895,454.76 PLN (28,828,585.49 PLN co-financed by EU Funding)

Related news