CFD Computing Center – Development of emission reduction and combustion optimization

„CENTRUM OBLICZENIOWE CFD – ROZWÓJ TECHNOLOGII OGRANICZENIA EMISJI I OPTYMALIZACJI SPALANIA”

[Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarska 2007-2013 – Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia – Działanie 4.2 Stymulowania działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego]

CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu było stworzenie Laboratorium Badawczo-Rozwojowego celem umożliwienia prowadzenia dokładnych analiz oraz symulacji numerycznych zjawisk związanych z przepływami gazów, spalaniem oraz akustyką w silnikach lotniczych, turbinach energetycznych, kompresorach, pompach oraz innych urządzeniach technologicznych. Wyniki badań prowadzonych w przedmiotowym laboratorium są wykorzystywane do tworzenia produktów charakteryzujących się niższym stopniem emisji zanieczyszczeń, bardziej efektywnym zużyciem paliwa oraz zredukowanym poziomem hałasu.

REZULTAT PROJEKTU:

Rezulatem projektu jest wprowadzenie do zakresu działalności General Electric Company Polska Sp. z o.o ulepszonych usług w zakresie analiz przepływowych (Computational Fluid Dynamics – CFD) przy użyciu komputerów klastrowych dużej mocy (High Performance Computing).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

10.06.2008 – 31.03.2009

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1,923,940.00 PLN (304,614.50 PLN dofinansowanie z EU)

 

 

„CFD COMPUTING CENTER – DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF EMISSION REDUCTION AND COMBUSTION OPTIMIZATION”

[Project co-financed by the European Union through European Regional Development Fund under Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 – Priority IV Investments in innovative undertakings – Measure 4.2 Stimulation of R&D activity of enterprises and support within the scope of industrial design]

PROJECT GOAL:

The subject of the project was to form an R&D laboratory in order to conduct precise and thorough analyzes and numeric simulations of phenomenon related to gas flows, combustion and acoustics of jet engines, turbines, compressors and other technological devices. The results of the research works conducted in the laboratory are widely used to design products featuring lower emission, more efficient fuel consumption and reduced noise level.

PROJECT RESULT:

As a result of the project, the GECP introduced to its portfolio new improved services related to the CFD analyzes based on the High Performance Computing.

PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD:

10.06.2008 – 31.03.2009

PROJECT VALUE: 

1,923,940.00 PLN (304,614.50 PLN co-financed by EU Funding)