Akademia Menadżera Innowacji

„AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI”

[Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Priorytet IV Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R]

CEL PROJEKTU:

Akademia Menadżera Innowacji jest komplesowym programem szkoleniowo-doradczym dla firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność rynkową poprzez zwiększenie swojej innowacyjności i wprowadzenie nowoczesnych form zarządzania. Celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę jak przygotować firmę do wprowadzania zmian oraz jak rozwijać odpowiednie umiejętności stymulujące postawy innowacyjne w przedsiębiorstwie.

REZULTAT PROJEKTU:

Rezultatem projektu jest kompleksowy plan rekomendowanych do wdrożenia zmian mających na celu zwiększenie innowacyjności firmy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.03.2019 – 25.10.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU:

46,848.00 PLN (23,424.00 PLN dofinansowanie z EU)

„ACADEMY OF INNOVATION MANAGER”

[Project co-financed by the European Union through European Regional Development Fund under Operational Programme Smart Growth 2014-2020 – Priority IV Increasing the research potential – Measure 4.4 Increasing the human potential in R&D sector]

PROJECT GOAL:

Academy of Innovation Managers is a comprehensive advisory and training program for companies that want to increase their competitiveness on the market through increase of their innovativeness and introduction of modern management.  The programme was created to provide knowledge about the organization’s preparation for implementing changes and developing relevant skills stimulating innovative attitudes in companies.

PROJECT RESULT:

The result of the project is a comprehensive plan of changes recommended to be implemented within the company in order to increase its innovativeness.

PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD:

01.03.2019 – 25.10.2019

PROJECT VALUE: 

46,848.00 PLN (23,424.00 PLN co-financed by EU Funding)

Related news

EDC participation in AMI

2019/10/14 |

Please be advised that three of our Managers participated in the first edition of an advisory and trai [...]

EDC participation in AMI

2019/04/11 |

Please be advised that three of our Managers have started participating in an advisory and training pr [...]