Please be informed General Electric Company Polska Sp. z o. o. completed realization of tasks within the program “TOP100 Economy Innovators” implemented on the basis of the agreement No. MNISW/2020/42/DIR/TOP100IG signed on 31 December 2020 between GECP Sp. z o.o. and Ministry of Science and Higher Education, within the project “Support for research entities and enterprises in the area of research management and commercialization of the R&D results”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under Operational Programme Smart Growth 2014-2020 (Measure 4.4).

The “TOP100 Economy Innovators” program main goal is to enhance GECP’s employees’ competences in the R&D management and commercialization of research results through their participation in a foreign internship at company Dowty Propellers located in Gloucester, UK.

As a member of the hosting R&D team, the intern participated in the research and development in the field of design and manufacturing of propeller systems. The work concerned the design of a new propeller unit for an experimental hybrid 2000 kW powerplant. Participation in the real design process allowed him to become familiar with the applicable procedures and technical issues related to the design of propellers systems, as well as to learn project management and new product introduction methods.

The internship resulted in enhancing our know-how on good practices related to the management of research and development in the field of propellers systems design, as well as implementation of the R&D results.

In the course of the project, the following services were procured in the competitive mode and then purchased:

  • air travel services – British Airways offer was selected – net price 869,17 PLN
  • apartment short-term rental services – Elliot Oliver Services Apartments Ltd offer was selected – net price 70 GBP/night, 6230 GBP in total
  • car short-term rental services – Hertz UK Ltd offer was selected – net price 9491,04 PLN

Informujemy, że General Electric Company Polska Sp. z o.o. zakończyła realizację zadań w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” wdrażanego na postawie umowy nr MNISW/2020/42/DIR/TOP100IG zawartej w dn. 31 grudnia 2020 roku pomiędzy GECP Sp. z o.o. a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Nadrzędnym celem projektu było wzmocnienie kompetencji pracowników GECP Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia działalności B+R oraz komercjalizacji jej wyników poprzez udział w zagranicznym stażu w firmie Dowty Propellers z siedzibą w Gloucester, w Wielkiej Brytanii.

Jako członek zespołu badawczego jednostki przyjmującej, stażysta brał udział w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie projektowania i wytwarzania lotniczych zespołów śmigłowych. Prace dotyczyły projektu nowego zespołu śmigłowego do eksperymentalnego hybrydowego zespołu napędowego o mocy 2000 kW. Udział w rzeczywistym procesie projektowania umożliwił mu zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i zagadnieniami technicznymi związanymi z projektowaniem zespołów śmigłowych, a także pozwolił poznać metody zarządzania projektem i wprowadzania do użytkowania nowego produktu.

Efektem stażu jest wzmocnienie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w zakresie projektowania lotniczych zespołów śmigłowych, a także wdrażania wyników prac B+R.

W toku realizacji projektu dokonano w trybie konkurencyjnym wyboru i zakupu następujących usług:

  • usługi transportu lotniczego – wybrana oferta firmy British Airways – cena netto 869,17 PLN
  • usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu miejsc noclegowych – wybrana oferta firmy Elliot Oliver Services Apartments Ltd – cena netto 70 GBP/noc, 6230 GBP ogółem
  • usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu aut – wybrana oferta firmy Hertz UK Ltd – cena netto 9491,04 PLN.